Plus
Vyskúšajte si prémiový účet
0   Produkty
#
0,00 €
Produkty, ktoré si chcete zakúpiť, pridajte prosím do košíka
Poučenie o odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ/kupujúci má v prípade internetového nákupu tovarov zo zákona právo (§ 13 nemeckého občianskeho zákonníka BGB) na odstúpenie od kúpnej zmluvy, v súlade s nasledovnými podmienkami.

Odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľ

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní, a to bez udania akýchkoľvek dôvodov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom doručenia a prevzatia poslednej položky objednaných tovarov, a to buď priamo zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou, pričom doručovacia alebo prepravná spoločnosť nie je považovaná za tretiu osobu.

Zákazník je povinný našu spoločnosť informovať o svojom úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Nemecko, číslo faxu: +49 30 208 478 250, emailová adresa: [email protected]); takéto vyjadrenie musí obsahovať jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí odstúpiť od predmetnej kúpnej zmluvy. Zákazníkovi je na to k dispozícii aj vzorový formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý však nie je povinný použiť.

Na dodržanie predpísanej lehoty na odstúpenie od zmluvy je postačujúce, ak bude predmetné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslané pred jej uplynutím.

Následky odstúpenia od zmluvy

Ak zákazník odstúpi od dohodnutej kúpnej zmluvy, je naša spoločnosť povinná vrátiť mu všetky obdržané platby, vrátanie nákladov na prepravu a doručenie (s vylúčením navýšenia nákladov, vyplývajúcich zo skutočnosti, že zákazník zvolil iný, ako nami odporúčaný, cenovo výhodnejší štandardný spôsob prepravy a doručenia tovaru), a to bezodkladne a najneskôr do 14 dní, počínajúc dňom doručenia vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.  Obdržané platby pritom budú zákazníkovi vrátené rovnakou platobnou metódou, akú si pôvodne zvolil pri objednávke tovaru na úhradu objednávky, ak nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia obdržaných platieb; za refundáciu obdržaných platieb nebudú účtované žiadne poplatky.

Pri tovaroch, ktoré je možné normálne zasielať poštou, platia nasledovné pravidlá:

Naša spoločnosť môže vrátenie platby pozdržať až do vrátenia celkovej objednávky alebo až do doručenia potvrdenia o odoslaní objednaných tovarov, v závislosti od toho, ktorá z týchto možností nastane skôr.

Zákazník je povinný predmetnú objednávku bezodkladne zaslať naspäť alebo osobne vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpenia od zmluvy, a to na adrese: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Nemecko.

Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za dodržanú, ak zákazník predmetnú objednávku odošle pred uplynutím lehoty 14 dní. Náklady na prepravu a poštovné hradí zákazník.

V prípade tovarov, ktoré nie je možné zaslať poštou (napríklad náhradné súčiastky, ktoré nie je možné zabaliť do balíka), platia nasledovné pravidlá:

Zákazník zodpovedá a je povinný uhradiť prípadnú stratu hodnoty objednaného tovaru iba v prípade, ak strata na hodnote vznikla následkom neodborného, nešetrného a neprimeraného použitia a zaobchádzania zo strany zákazníka.

Pre tovary s dodatočnými prepravnými bezpečnostnými požiadavkami (batérie):

Keď dostanete produkt, ktorý zahŕňa špeciálne upozornenie, aby ste si nechali baliaci materiál pre prípad vrátenia, odporúčame vám postupovať podľa týchto pokynov:

- uchovajte tesniace zátky, ktoré sa používajú na upchatie otvorov a bránia vyliatiu kvapaliny z batérie;

- uchovajte baliaci materiál, ktorý chráni kryt batérie pred poškodením;

- uchovajte si škatuľu označenú varovaním, že obsahuje nebezpečný materiál.

Ak bola vaša zásielka AUTODOC poškodená, použite nový baliaci materiál, ak nám chcete produkt poslať späť. Keďže zásielka obsahuje nebezpečný materiál, použite pevnú doručovaciu škatuľu odolnú voči nárazom. Produkt zabezpečte proti pohybu v rámci vonkajšieho balenia, a proti náhodnej aktivácii. Produkt vložte do doručovacej škatule vo vzpriamenej polohe a uistite sa, že sa v nej nebude voľne pohybovať. Použite plniaci materiál, akým je napríklad materiál od AUTODOC, alebo nejaké noviny, ktorými vyplníte prázdne miesta medzi doručovacou škatuľou a produktom.

Poškodený nebezpečný materiál, ako napríklad batérie s únikmi, nie je možné vrátiť a musia sa zlikvidovať v špecializovanom recyklačnom zariadení.

- Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy -

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(Zákazník môže v prípade odstúpenia od zmluvy použiť tento vzorový formulár a zaslať ho na našu adresu.)

- Adresa: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Nemecko, číslo faxu: +49 30 208 478 250, emailová adresa: [email protected]
- Týmto oznamujem, že ja/my (*) odstupujem/-e od mnou/nami (*) uzatvorenej kúpnej zmluvy o nákupe nasledovných položiek (*) / zmluvy o poskytnutí nasledovných služieb (*)
- objednané dňa (*) / doručené dňa (*)
- meno a priezvisko zákazníka/-ov
- adresa zákazníka/-ov
- podpis zákazníka/-ov (iba v prípade vyhlásenia v listinnej podobe)
- dátum
________
(*) Nehodiace sa škrtnite.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy upravujú zákonné predpisy (v súlade s §312 g) nemeckého občianskeho zákonníka BGB), naša spoločnosť si však vyhradzuje postup podľa nasledovných pravidiel: Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy neplatí pri zmluvách o dodávke tovarov, ktoré nie sú prefabrikované a pri výrobe ktorých je rozhodujúci individuálny výber alebo požiadavky zákazníka, alebo ktoré boli pri výrobe nespochybniteľne prispôsobené potrebám zákazníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí pri zmluvách o dodávke tovarov, ktoré boli po dodaní zákazníkovi vzhľadom na ich vlastnosti neoddeliteľne spojené alebo zmiešané s inými predmetmi.

Ďalej zákazníkov upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade s § 357 ods. 7 č. 1 nemeckého občianskeho zákonníka BGB je zákazník povinný predávajúcemu nahradiť stratu na hodnote, ak táto vznikla následkom použitia a zaobchádzania zo strany zákazníka, ktoré vzhľadom na vlastnosti, charakteristiku a funkčnosť objednaných tovarov neboli nevyhnutné. Precedentné prípady rozhodla judikatúra v minulosti v tom zmysle, že montáž autodielov je považovaná za „nie nevyhnutnú“.